।। શ્રી વિમલનાથ દાદાય નમઃ ।।
।। ૧૦૦૮ કુળદેવીશ્રી દેમત માતાય નમઃ ।।
HomeContact UsAdvt. with Us 
 • History
  • History of Bhutdoshi Parivar
  • History of Demat Mataji
  • Matajinu Pragatikaran
  • History of Kungher
 • Gotraj Vidhi
 • Directory
  • Members Directory
  • Telephone Directory
  • Membership Form
 • Trust & Groups
  • Kungher Jain Sangh
 • News & Events
 • collection
  • Precious Jewells of Bhutdoshi
  • Photo Gallery
   • Kungher Temple
   • Other Place of Interest
   • Event Photographs
  • Bhav Geet
  • Jainism
  • Patan at Glance
  • Gujarat at Glance

  સંપર્ક સાધો
ફીડબેક ફોર્મ  All fields are mandatory  
Name :
Phone :
Mobile :
(Out of the Phone No. or Mobile No. One is mandatory)
Email :
 
Subject :
Message :
સંપર્ક : નટવરલાલ અમૃતલાલ દોશી
સરનામું : બી-૩ / ૧૦૧, કમલા પાર્ક,
૬૦ ફીટ રોડ, ભાયંદર (વેસ્ટ).
જીલ્લા-થાણા - ૪૦૧ ૧૦૧.
ટેલી. : ૦૨૨ ૨૮૧૯૦૭૦૬
મો. : ૦૯૮૩૩૪૫૩૯૯૫
ઇમેલ :
લીગલ મેંન્શન  |  ફીડબેક માતુશ્રી ચંપાબહેન મણીલાલ ત્રીભોવનદાસ શાહ ને અર્પણ કોપીરાઈટ © ૨૦૦૯ સેતુ સોફ્ટ
Best viewed in IE 6+ 1024 x 768